HISTORIA SZKOŁY:Pierwsza szkoła powszechna w Piotrówce powstała w roku 1934. Mieściła się w domu gromadzkim, który w 1926 r. wybudowali własnym kosztem mieszkańcy wsi. Budynek znajdował się w miejscu obecnego sklepu GS. Pierwszym nauczycielem był Piotr Wargocki, od 1935 r. jego żona, a od roku 1939 w szkole zatrudniona była Zofia Augustyn. W tym czasie była to szkoła 4 - klasowa. W latach 1939 - 1944 nauczanie prowadziła p. Z. Augustyn. Od 1 IX 1944 do 1 IX 1945 nauka w szkole była zawieszona ze względu na działania wojenne. W tym czasie zostały zniszczone wszystkie akta szkolne oraz wyposażenie.
1 IX 1945 r. zostało uruchomione nauczanie w 6 oddziałach lekcyjnych ( z klasami łączonymi ). Kierownikiem szkoły została p. Elżbieta Jaracz, a nauczycielem p. Stefania Hascewicz. Od 1946 r. w szkole pracowała p. Julia Mickiewicz - na stanowisku kierownika placówki do1969 r. W tym czasie do szkoły uczęszczało 75 uczniów.

W roku szkolnym 1947 - 48 został oddany do użytku nowy obiekt szkolny. Był to obszerny drewniany barak z 2 dużymi salami i mieszkaniem dla kierownika. Znajdował się na terenie obecnego obejścia szkoły. Tu odbywały się również wszelkie zebrania wiejskie i organizacji społecznych. Szkoła prowadziła kursy dla analfabetów i osób, które nie posiadały świadectwa ukończenia szkoły powszechnej dla mieszkańców okolicznych wsi, za co p. Julia Mickiewicz otrzymała podziękowanie z ówczesnego Ministerstwa Oświaty.
Od roku szkolnego 1958 / 1959 placówka była pełną 7 - klasową szkołą z obsadą 5 nauczycieli.
W roku szkolnym 1958 / 59 został powołany Komitet Budowy Szkoły i przeprowadzono wstępne prace zmierzające do zbudowania nowego budynku szkolnego. Patronat nad budową szkoły objęła Rafineria Nafty w Jedliczu i przekazała wkład pieniężny w wysokości 280 tysięcy zł. Opodatkowała się również ludność wsi, a ponadto zobowiązała do wykonania wszelkich prac fizycznych przy budowie szkoły oraz transportu materiałów budowlanych. Powiększono również działkę budowlaną. Miejscowa ludność z zapałem i ofiarnością przystąpiła do budowania nowego obiektu. Budowa szkoły została ujęta - dzięki osobistemu zaangażowaniu p. kierownik Julii Mickiewicz i pomocy władz powiatowych - w narodowy plan budowy szkół pod hasłem ,,Tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego".10 IX 1961 r. wieś Piotrówka została zelektryfikowana. Szkoła otrzymała w darze od Rafinerii Nafty w Jedliczu odbiornik radiowy oraz aparat do wyświetlania filmów.

22 VII 1961 r. miało miejsce wmurowanie kamienia węgielnego w fundamenty szkoły w Piotrówce - 3 Szkoły Pomnika Tysiąclecia na terenie powiatu krośnieńskiego. W r. 1961 / 62 szkoła liczyła 93 uczniów. Działała tu prężnie drużyna harcerska założona przez dh. Annę Berezowską ( po raz pierwszy harcerze wyjechali na obóz do Zalesia ). Drużyna działała, z niewielkimi przerwami, do roku 1999, prowadzona przez hm Marię Mickiewicz. W 1961 r. został przyjęty do pracy p. Jan Mickiewicz, który w latach 1969 - 1980 pełnił funkcję kierownika, a potem dyrektora szkoły. Opiekę nad placówką sprawowała Rafineria Nafty w Jedliczu. Dzięki niej organizowano co roku wycieczki do atrakcyjnych miejscowości w Polsce, uczniowie otrzymywali upominki okolicznościowe, a szkoła sukcesywnie była zaopatrywana w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
26 V 1963 r. otwarto linię PKS Krosno - Piotrówka, a 10 VI 1963 r. oddano do użytku linię telefoniczną. Mieszkańcy wsi stwierdzili, że wreszcie otworzyło im się okno na świat, a dzieciom nowa droga do przyszłości.
15 IX 1963 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowej szkoły. Była to 630. szkoła Tysiąclecia w Polsce. Nadano jej imię Władysława Broniewskiego dla uczczenia śmierci poety. Wmurowano 2 tablice pamiątkowe poświęcone patronowi szkoły - wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Szkoła oprócz izb lekcyjnych posiadała zaplecze kuchenne, świetlicę, salę gimnastyczną z szatnią i natryskami, oddzielną szatnię i 2 mieszkania służbowe. Przez kilka lat służyła jako obiekt kolonijny. W latach 1964 - 71 mieściła się tu też Szkoła Przysposobienia Rolniczego. W roku 1964 włączono do szkoły w Piotrówce filię w Chlebnej ( klasy I - II ) oraz zezwolono na kontynuowanie nauki w Piotrówce uczniom ze Szkoły Podstawowej w Podniebylu. Łącznie szkoła liczyła 145 uczniów.

W 1965 r. pracę w szkole rozpoczęła p. Maria Mickiewicz. , która w latach 1980 - 1992 pełniła funkcję dyrektora szkoły. W roku szkolnym 1965 / 66 w ramach reformy oświaty szkoła stała się placówką 8 - klasową. W szkole działała prężnie drużyna zuchowa prowadzona przez dh. Teresę Krawczyk, drużyna harcerska, SKS ( p. Jan Mickiewicz ) oraz wiele organizacji młodzieżowych. W następnych latach działał chór, zespół wokalno - instrumentalny, koło teatralne, fotograficzne, plastyczne oraz liczne koła zainteresowań. Uczniowie zdobywali wiele nagród, dyplomów indywidualnych i zbiorowych, które złożone są w szkolnym archiwum.
Od 1977 r. przy szkole działa oddział przedszkolny prowadzony przez p. Teresę Bolanowską.
Od 1992 r. funkcję dyrektora szkoły objęła p. Teresa Suska.

Opracowała
Maria Mickiewicz